Испитивање површинских вода - трећа кампања

Све воде безбедне за купање

Најбољи квалитет воде има језеро у Качареву, и спада у другу класу, док су остале воде припадају трећој

Купалишта на реци Тамиш (Панчево, Глогоњ и Јабука),  на реци Дунав (купалиште „Бела Стена“ -лево и десно од шпица), реци Поњавици на купалишту у Омољици и Банатском Брестовцу, купалиште у Иванову и купалиште на језеру у Качареву могу користити у сврху купања и рекреације, показало је испитивање површинских вода, обављено по трећи пут ове године.

Најбољи квалитет воде има језеро у Качареву, и спада у другу класу, док су остале воде спадају у трећу класу.

На основу Уговора о вршењу услуге испитивања квалитета површинских вода   Тамиш, Дунав, Поњавица, купалиште у Иванову, језеро у Качареву: бр. XI-13-404- 102/2019 од 02.07.2019. године, закљученог између Градске управе града Панчевa и Завода за јавно здравље Панчево, Завод за јавно здравље Панчево и ове године у летњој сезони врши  редовно испитивање квалитета вода које се користе за купање и рекреацију на следећим локацијама:

– река Тамиш  –  купалиште у Панчеву, Глогоњу и Јабуци,

– река Дунав – купалиште „Бела Стена“ (лево и десно од шпица),

– Поњавица  – купалиште у Омољици и Банатском Брестовцу,

– купалиште у Иванову

– језеро у Качареву.

Дефинисан обим микробиолошких анализа је: фекалне колиформне бактерије, укупне колиформне бактерије, цревне ентерококе и број аеробних хетеротрофа, а дефинисан обим физичко-хемијских анализа је: pH, суспендоване материје, растворени кисеоник, засићеност кисеоником, БПK5, ХПК, нитрати, нитрити, амонијум јон, хлориди, одређивање укупног остатка после испарења на 105оC,(укупна минерализација), електропроводљивост на 20оC, гвожђе, цинк, олово, кадмијум, жива и никл.

На основу Уредбе о граничним вредностима загађујућих материја у површинским  и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање (Сл.гласник РС бр.50/2012), у даљем тексту Уредба, као и Правилнику о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Сл. Гласник РС“, бр. 74/2011), наводи се следећих пет класа:

Класа I: Одговара одличном еколошком статусу. Површинске воде које припадају овој класи обезбеђују на основу граничних вредности елемената квалитета услове за  функционисање екосистема, живот и заштиту риба (salmonida i ciprinida) и могу се користити у следеће сврхе: снабдевање водом за пиће уз предходни третман филтрацијом и дезинфекцијом, купање и рекреацију, наводњавање, индустријску употребу (процесне и расхладне воде).

Класа II: Одговара добром еколошком статусу. Површинске воде које припадају овој класи обезбеђују на основу граничних вредности елемената квалитета услове за функционисање екосистема, живот и заштиту риба (ciprinida) и могу се користити у исте сврхе и под истим условима као и површинске воде које припадају класи I.

Класа III: Опис класе одговара умереном еколошком статусу. Површинске воде које припадају овој класи обезбеђују на основу граничних вредности елемената квалитета услове за живот и заштиту ципринида и могу се користити у следеће сврхе: снабдевање водом за пиће уз предходни третман коагулацијом, флокулацијом, филтрацијом и дезинфекцијом, купање и рекреацију, наводњавање, индустријску употребу (процесне и расхладне воде).

Класа IV: Одговара слабом еколошком статусу. Површинске воде које припадају овој класи на основу граничних вредности елемената квалитета могу се користити у следеће сврхе: снабдевање водом за пиће уз примену комбинације предходно наведених третмана и унапређених метода третмана, наводњавање, индустријску употребу (процесне и расхладне воде).

Класа V: Одговара лошем еколошком статусу. Површинске воде које припадају овој класи не могу се користити ни у једну сврху.

На основу  Извештаја о испитивању квалитета површинских вода Тамиш, Дунав, Поњавица, језеро у Качареву, бр.: 01-384/12-2019 од 06.07.2019. године, Завода за јавно здравље Панчево узорковање је обављено 31.08.2019.године, а на основу резултата обављених лабораторијских испитивања и стручног разматрања утврђено је следеће:

  1. контролисани узорци реке Тамиш (купалишта у Панчеву, Јабуци и Глогоњу) задовољавају критеријуме за водна тела тип 1 (велике низијске реке) за класу III (умерен еколошки статус).

Према стручном мишљењу доктора медицине-специјалисте хигијене параметри параметри који су изнад МДК вредности (суспендоване материје) не представљају ризик по здравље људи који ова купалишта користе за рекреацију и спортске активности у води.

  1. контролисани узорци реке Дунав купалиште Бела Стена (лево и десно од шпица) задовољавају критеријуме за водна тела тип 1 (велике низијске реке) за класу III (умерен еколошки статус).

Површинске воде које припадају овој класи могу се користити за купање и рекреацију.

  1. 3. контролисани узорак са реке Поњавице (купалиште у Омољици и Бан. Брестовцу) су ван дефинисаних класа за вештачка водна тела.

Према стручном мишљењу доктора медицине-специјалисте хигијене параметри који су изнад МДК вредности (рН вредност, суспендоване материје и ХПК) не представљају ризик по здравље људи који ова купалишта користе за  рекреацију и спортске активности у води већ могу негативно утицати на биљни и животињски свет у води.

  1. 4. контролисани узорак са купалишта у Иванову је ван дефинисаних класа за вештачка водна тела (pH>5).

Према стручном мишљењу доктора медицине-специјалисте хигијене параметри који су изнад МДК вредности ( pH, БПК5 и ХПК) не представљају ризик по здравље људи који ова купалишта користе за  рекреацију и спортске активности у води већ могу негативно утицати на биљни и животински свет у води.

  1. контролисани узорак воде језера у Качареву задовољава критеријуме за вештачка водна тела за класу II (добар еколошки статус) и може се користити за купање, спорт и рекреацију.
0 Коментари
Inline Feedbacks
View all comments
0
Оставите ваш коментар о овој теми.x
()
x
PANpress