Још један проблематичан пројекат у граду

Примедбе на Урбанистички пројекат за објекте у Улици браће Јовановић 34-36

Позивамо Комисију за планове да у поступку стручне контроле одбаци предложени Урбанистички пројекат који није урађен у складу са важећим урбанистичким планом, Законом и правилницима прописаним на основу њега, кажу ауторке ових примедби, архитекткице Весна Радовановић и Марија Лалошевић

Јавна седница Комисије за планове биће одржана, у уторак, 18. августа, у 13 сати, у Градској управи Панчево. Пред грађанима и грађанкама ће бити још један проблематичан пројекат изградње зграде за породично становање у Улици браће Јовановић бр. 34-36. Архитектице Весна Радовановић, дипл. инж. архитектуре и
др Марија Лалошевић, дипл. инж. архитектуре, поднеле су више примедби на тај план, образлажући детаљно проблематику. У наставку прочитајте њихове замерке на пројекат.

Подносимо примедбе на решење предметног Урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко архитектонске разраде локације на катастарској парцели 4248/1 КО Панчево за планирану изградњу вишепородичног стамбено пословног објекта спратности По+П+6+Пс у Панчеву, на локацији Улица браће Јовановић бр. 34-36 – у даљем тексту Урбанистички пројекат (УП), којим се планира изградња дворишног дела објекта, из следећих разлога:

1. Број објеката на парцели
На предметној парцели је планирана изградња два објекта који нису на међусобно прописаном растојању.

Образложење: Иако важећим урбанистичким планом није забрањена изградња другог објекта на парцели, планирана два објекта приказана су као један, формално повезан „стакленом пасарелом на сваком другом спрату”. Како пасарела у свом суштинском значењу повезује два објекта изнад или испод земље, самим својим формалним а не функционалним постојањем решење дато УП-ом не обезбеђује да се ради о јединственом објекту.

2. Хоризонтална и вертикална регулација објеката
Изградња другог објекта на парцели или дворишног објекта са пасарелом није забрањена важећим Планом, али облик и димензије ове конкретне парцеле не могу поднети предложену изградњу примењујући параметре важећег Плана (како је ширина парцеле у зони градње дворишног објекта око 37 метара, применом минималних растојања може се изградити објекат ширине око 5 метара).

Образложење: Према урбанистичком плану којим је дефинисана предметна локација растојање између два објекта је „минимално 2/3 висине вишег објекта”.

За растојање новопројектованог дворишног објекта од постојећег објекта у Карађорђевој улици, 2/3 висине вишег објекта износи минимално 15,67 метара, а планиран је на растојању од 13,40 метара. Такође, дворишни објекат према постојећој згради из Карађорђеве улице има еркере, а постојећа зграда има конзолне балконе који на катастарско топографској подлози нису приказани, па би растојање требало мерити од балкона до балкона, што се на приказаним цртежима не може утврдити јер није котирано на графичким прилозима.
Новопланирани објекат је од фискултурне сале основне школе на суседној парцели, која није ни приказана на подлози, удаљен 6,7 метара. Како важећим Планом није дефинисана разлика у намени објеката, намени просторија (стамбене, помоћне) и врсти отвора минимално растојање између објеката такође износи 2/3 висине новопланираног објекта, односно 13,42 метра. Наглашавамо да је дефиниција венца према Правилнику (Правилник о општим правилима за парцелацију регулацију и изградњу, Сл. гласник РС 22/2015) највиша тачка фасадног платна, па није јасно како је произвољно нацртана линија плоче последње етаже проглашена венцем, а да се то не види у пресеку и на фасади.

3. Зелене површине
На парцели није обезбеђен прописани минимум зелених површина и не постоји могућност да се засади ниједно дрво.

Образложење: Зелене површине су презентоване са 613 м2, тако да формално испуњавају услов од 20% површине парцеле. У зеленило је урачунато „зеленило” испод пасареле, испод дела површине паркираних аутомобила, испод контејнера, прилаз трафостаници, зеленило на крову гараже и у жардињерама, чиме се прикрива чињеница да не постоји минимум зеленила које би оправдало своју намену у простору (засену, одводњавање, пречишћавање ваздуха и сл.). Према важећем Плану, минимум 10% површина под зеленилом мора бити покривено високим растињем, дрвећем.

4. Саобраћајно решење
Саобраћајни приступи блоку и решење гараже нису у складу са прописима (приступи су небезбедни и за пешаке и за возила, недовољне ширине, без окретница или кружног кретања кроз блок, а гаража није у складу са противпожарним прописима).

Образложење: У вези са саобраћајним приступом блоку из Улице браће Јовановић:

Приступ из Улице браће Јовановић је само декларативно ширине шест метара, пројектован као улаз-излаз, са одвојеном траком за пешаке. Овакво решење не обезбеђује безбедно кретање аутомобила и пешака, а посебно инвалида, бициклиста, особа са децом или колицима. Пешачка стаза Према Правилнику о условима и нормативима за пројектовање стамбених зграда и станова (Службени гласник РС бр. 58/2012, 74/2015, 82/2015.) је минималне ширине 1,5 метар и мора бити неометана, што овим пројектом није обезбеђено, јер се налази у оквиру пасажа ширине шест метара.
Пројектом је приказано да се из тог истог пасажа приступа и техничким просторијама зграде, тако да није могуће организовати несметано и безбедно функционисање саобраћаја.
Такође, из пасажа се излази на коловоз субстандардне ширине (5,4 м), који се опет преклапа са пешачком стазом. Са обе стране коловоза су планирани субстандардни паркинзи, а на делу трасе и 19 контејнера градске чистоће. То је истовремено приступ подземној гаражи. Оваквим решењем се потпуно зауставља саобраћај уколико се нешто ради у техничким просторијама, врши паркирање на паркинг местима или празне контејнери. Пошто нема окретнице, камион за одвоз смећа може да се врати само ходом уназад и тако изађе на Улицу браће Јовановића.
У вези са саобраћајним приступом блоку из Карађорђеве улице:

Приступ блоку је преко постојећег пасажа из Карађорђеве улице, који је у пројекту котиран са пет метара (сагласност на право службености пролаза је на само три метра), а толико је и могуће користити јер се и у овом пролазу налази улаз у постојећи објекат.
Озбиљан и нерешив проблем представља чињеницада се преко пролаза од три метра ширине планира двосмерна комуникација и паркирање 36 аутомобила и то 10 у приземљу објекта и 26 у дворишту. Овај приступ нема окретницу тако да није јасно како се одвија саобраћај у случају попуњености капацитета паркинга.
У вези са паркирањем:

Према Правилнику о условима и нормативима за пројектовање стамбених зграда и станова (Службени гласник РС бр. 58/2012, 74/2015, 82/2015), минималне димензије паркинг места су 230×480 цм, док су паркинг места у предметном пројекту дужине 430 цм.
Гаража је презентована као средња гаража максималне површине до 1500 квадратних метара. Површина је приказана као 1499,02 м2, па тако има само један улаз излаз, међутим гаража како се може видети у пројекту, има површину преко 1588,13 м2. Такође нема места одузимању 3% за финалну обраду зидова, јер гаража нема зидове осим по ободу. Такође, ова површина гаражу сврстава у велике гараже које по пропису морају да имају два двосмерна улаза – излаза.

5. Противпожарна заштита
Саобраћајно решење не испуњава противпожарне прописе.

Образложење: Према Правилнику о техничким захтевима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и експлозија („Службени лист СЦГ”, бр. 31/05), минимална ширина прилаза за ватрогасна возила је 5,5 метара за двосмерну улицу, при чему мора бити омогућено кретање ватрогасних возила само унапред, што планирани прилаз гаражине испуњава.

6. Трафостаница
Трафостаница није димензионисана и нема омогућен приступ у складу са условима надлежне институције.

Образложење: Према условима надлежне институције, на парцели је било потребно обезбедити простор минималних димензија 6,3×5,55 метара за потребе изградње трафостанице, са колским приступом са дуже стране. Такође, колски прилаз, минималне ширине три метра мора имати светлу висину четири метра што постојећи пасаж не испуњава. Према предложеном решењу трафостаници се прилази са угла, преко зеленила или паркинга, што не испуњава наведене критеријуме.

7. Инфрастуктурни прикључци
Није дозвољено прикључивати се на инфраструктуру у Карађорђевој улици преко друге (туђе) парцеле, како је приказано на графичком прилогу. Такође, УП нема приложен комплетан синхрон план како би се тачно утврдило решење свих инфраструктурних прикључака.

У складу са напред наведеним чињеницама, позивамо Комисију за планове да у поступку стручне контроле одбаци предложени Урбанистички пројекат који није урађен у складу са важећим урбанистичким планом, Законом и правилницима прописаним на основу њега.

0 Коментари
Inline Feedbacks
View all comments
0
Оставите ваш коментар о овој теми.x
()
x
PANpress