Локална самоуправа годину и по дана без начелника

Конкурс за начелника Градске управе Панчево

Градско веће града Панчева огласило је Јавни конкурс за попуњавање положаја начелника Градске управе града Панчева.

Начелник се бира на период од пет година, а рок за подношење пријава је 15 дана од објављивања конкурса у дневном листу Данас. Оглас је објављен на сајту Града Панчева 24. јуна.

Услови које кандидат мора да испуњава су: да је пунолетан држављанин Републике Србије; стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци; да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци; да учеснику конкурса није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа.

Послови начелника Градске управе су да руководи и координира радом Градске управе; планира, усмерава и надзире рад Градске управе; усклађује рад организационих јединица Градске управе и обезбеђује њено функционисање као јединственог органа; остварује сарадњу организационих јединица у оквиру Градске управе; обавља и друге послове у складу са законом, Статутом града, одлукама Скупштине града, Градског већа и Градоначелника.

Подсетимо, бивши начелник Градске управе Милорад Милићевић поднео је оставку крајем децембра 2017. године, а до данас послове начелника, као заменица, обавља Данијела Ракетић.

0 Коментари
Inline Feedbacks
View all comments
0
Оставите ваш коментар о овој теми.x
()
x
PANpress