Извештај о раду Локалног омбудсмана за 2020. годину

Ћутање администрације и жалбе на рад градске инспекције

Велики број притужби на ПУ Дечја радост и Центар за социјални рад Солидарност

Током 2020. године Локалном омбудсману грађани су се обратили 1.152 пута, показује извештај тог органа. Од тог броја формирано је 154 предмета, а запажа се благо увећање броја притужби.

Грађани су се обраћали Локалном омбудсману због проблема које су имали са различитим институцијама, републичким и покрајинским органима, као и установама. Жалили су се на пропусте и проблеме које су имали у праватним односима (23) због питања међуљудских односа и недостатка уређења односа између комшија, на рано правне статусе усмеравани су на пријаве инспекцији рада (15), док су у 18 случајева запажени проблеми са Службом за катастар непокретности, и у 11 случајева проблеми у судским постпуцима.

Четрдесет и један предмет се односио на поступање Секретаријата Градске управе Панчево и саме Градске управе. У девет предмета жалили су се на Секретријат за урбанизам.

У преосталим предметима уочава се перманентно проблем ћутања администрације где су се грађани безуспешно обраћали Секретаријату, а тек уз помоћ поступка пред локалним омбдусманом успели да окончају поступак или да буду обавештени о току поступка, а у вези са озакоњењем објеката“, наводи се у извештају и додаје се да постоји добра сарадња омбдусмана са Секретаријатом, али се запажа и недовољна ефикасност у раду у постпуцима озакоњења.

Други орган на чији су се рад жалили грађани је Секретаријат за инспекцијске послове – формирана су 23 предмета. Грађани су се жалили на држање домаћих животиња супротно градској одлуци, засутављање и паркирање на јавим површинама, одржавање чистоће, односно непостојање контејнера у деловима градских насеља у којима је за то предвиђено постављање, јер се ради о зони стамбених зграда за колективно становање.

Поводом поступања комуналне инспекције, одржан је састанак секретара Секретатријата за инспекцијске послове, локалног омбудамана и комуналних инспектора, где су истакнути проблеми грађана и проблеми комуналних инспектора. На састанку је заузет заједнички став о потреби експедитивности комуналних инспектора и потреби да приликом вршења инспекцијог надзора, сачињавају записник над чијим се објектом врши надзор, који изјави да је спреман да отклони проблем да га  потпише.

Грађани су имали протужбе и на буку из штампарије и теретане у стамбено-пословној згради. Једна притужба на Секретаријат за инвестиције, односила се на проблем отицања атмосферских вода са јавне површине испред стамбене зграде у Улици Стевана Сремца, односно таложење воде која онемогућава приступ власиницима станова.

Локални омбдусман апелује на Скупштину града да проблем отицања атмосферских вода уочен не само у овој улици, већи и у другим деловима града, и насељених места, реши утврђивањем приоритета решавања овакве капиталне инвестиције како би омогућила грађанима слободно, безбедно кретање и мирно уживање својих непокретности.

На рад комуналних предузећа било је 13 притужби, и то због (не)одношења смећа, високих рачуна за воду, док је на рад јавних предузећа било пет примедби.

Због пропуста у поступању установа чији је оснивач град Панчево, формирано је укупно 44 предмета. На основу притужби поднетих против ПУ Дечја радост формирано је 27 премета, једну притужбу је потписало 18 особа, а 17 притужби је поднето против Центра за социјални рад Солидарност.

Велики број родитеља се обратио локалном омбдусамну притужбама на поступак и начин закључивања уговора о пружању услуга у ПУ Дечја радост, сматрајући да су уговори противни Међународној конвенцији о правима детата, и законима. Посебно су се жалили на начин потписивања уговор,а под принудом одмах, на лицу места, по давању васпитачице на потпис.

Поступајући по притужбама локални омбудсман се обратио предшколској установи и затражио информацију од просветне инспекције. Омбудсман је упутио препоруку и наложио доношење допуне Статута ПУ којим ће се приписати обавеза закључења уговора о услугама са родитељима деце која услуге користе, утврдити да претходно закључени уговори супротни статуту немају правну ваљаност, а да се након доношења статута закључе такви уговори који ће бити у најбољем интересу деце. Након препоруке, установа је једним делом поступила, с обзиром на то да је неколико дана пре сачињавања извештаја омдусмана, Скупштина града дала сагласнот на измене и допуне Статута и приступиће закључивању нових уговора.

У другом случају, установа је наплаћивала услуге жени која је припадала социјално угроженој категорији, а да је није обавестила о томе да она има право на бесплатан боравак деце у вртићу. У складу са Одлуком о финансијској подршци поредици са децом, и упозорила је да након два неплаћена рачуна, установа раскида уговорни однос. Након препоруке омдусмана, установа више не наплаћује услуге жени из социјално угрожене категорије.

На рад Центра за социјални рад било је 17 притужби, од тога седам неоснованих. Људи су се најчешће жалили због неодлучивања о поднетим захтевима за социјалну помоћ у роковима у којима су то они очекивали.

Омбусман води поступак по притужби или по сопственој иницијативи. За сваки постпуак за који одлучи да покрене поступак, мора да затражи одговор органа управе на чије се поступање притужба односи. Затим утврђује основаност или неоснованост притужбе руководећи се принципима законитости, непристрасности, самосталности, једанкости. Омбудсман у свом извештају закључује да су у малом броју случајева притужбе биле неосноване.

 

 

Редакција

Subscribe
Обавести ме о

0 Коментари
Inline Feedbacks
View all comments
0
Оставите ваш коментар о овој теми.x
PANpress
%d bloggers like this: