Случај Азотара

Зашто су проблематични Извештај о безбедности и покретање производње у фабрици за производњу ђубрива и амонијака?

У Извештају о безбедности, извод из листе опасних материја и њихова количина су затамљени. Забрињавајуће је што и најгори могући сценарио експлозије 15.000 тона амонијака није разматран, јер како пише, сматра се скоро немогућим. Министарство заштите животне средине у документу из 2020. године, издаје чак десет услова за мере заштите све три фабирке Јужне зоне, с тим да је ХИП Азотара Панчево потенцијално може да изазове далеко највеће последице по здравље и живот становника. Због тога Министарство налаже локалној самуоправи да ЗАБРАНИ изградњу нових објеката јавне намене, објеката становања и туристичких објеката на простору од 2.900 метара од означене локације најгорег могућег сценарија комплекса Азотара Панчево. То подразумева потпуну блокаду града и забрану изградње у пречнику од 2.900 метара, што обухвата насеља Стрелиште, Војловица, Улице Жарка Зрењанина, Цара Лазара, Народну башту…

Ажурирани извештај о безбедности ХИП Азотара доо из априла 2022. године, наћи се пред јавношћу, у четвртак, 3. новембра 2022. године, када ће бити одржана презентација извештаја и јавна расправа. Скуп почињу у 12 сати у великој сали Скупштине града. Документ је био на јавном увиду 20 дана, у Градској управи града Панчева, радним данима од 11 до 13 сати, као и у просторијама Министарства заштите животне средине.

Извештај је сачинила београдска фирма Tekon-Tehnokonsalting doo. Уочљиво је да документ на 300 страница није транспарентан и да обилује мањкавостима. Примера ради, извод из листе опасних материја и њихова количина су затамљени. Ипак, ниже у документу се наводи да су од поседованих опасних материја количине амонијум нитрата, амонијака, природног гаса и хидразина веће од прописаних количина у Листи 1. и Листи 2. Правилника о Листи опасних материја и њиховим количинама и критеријумима за одређивање врсте докумената које израђује оператер севесо постројења, односно комплекса.

Додатно и забрињавајуће најгори могући сценарио експлозије 15.000 тона амонијака није разматран, јер како пише, „скоро немогуће да дође до икаквог изливања течног амонијака у спољашњу средину“.

„Није разматран случај вероватноће <10-6 год-1, односно сценарио који укључује удес на резервоару амонијака капацитета 15.000 т, с обзиром да је исти са двоструким плаштом и да на сличним објектима у пракси нису регистроване хаварије са пуцањем оба плашта и истицањем амонијака у околину. Наведени резервоар има и систем компресора са нужним напајањем, што у случају отказа редовног система омогућава одржавање потребних процесних параметара течног амонијака“, пише у документу.

У извештају се даље наводи да је последње испитивње овог резервоара извршено у фебруару-марту 2007. године, те није јасно како је обрађивач тако сигуран у безбедност и садашње стање овог резервоара.

Компанија нема ни План заштите од пожара, без којег производња не може да се покрене, јер сагласност која је поднета 2018. године није добијена због стечаја, али пише да се очекује у току 2022. године.

У документу се закључује да је ризик од хемијског удеса за постројење ХИП Азотара Панчево процењен је као „велики ризик“, али „узимајући у обзир мере превенције које се спроводе, као и укупан рад у систему управљања безбедношћу у Комплексу овај ризик је ПРИХВАТЉИВ, односно овим ризиком је могуће управљати“.

Стечајни поступак над Азотаром Панчево отворен је 14. септембра 2018. године. Како се наводи у документу, 12. маја 2021. године закључен је уговор о купопродаји стечајног дужника као правног лица између „ХИП-АЗОТАРА“ Д.О.О. у стечају из Панчева као продавца и „ПРОМИСТ“ Д.О.О. Нови Сад. Пише и да се у наредном периоду очекује покретање производње, те да се тренутно у комплексу налазе само опасне материје које су затечене у комплексу пре куповине правног лица и које су власништво Азотаре у стечају.

„Набавка нових сировина се тек очекује у наредном периоду када се за то испуне услови. У самом постројењу се тренутно не одвија процес производње и планиран је почетак за период јул-октобар 2022. године, уз повремени пробни рад и тестирање линија, као и набавку сировина у зависности од ситуације на тржишту које је почетком 2022. године веома нестабилно и под притиском глобалних дешавања. Погони ће се сукцесивно покретати до пуне производње, ако се испуне енергетски и други тржишни предуслови, паралено са унапређењем инфраструкуре и ревитализацијом опреме“, пише у извештају.

Када је о опреми реч, пише да су најкритичније тачке на инсталацијама прирубнички спојеви, дренаже, вентови, вентили, мернорегулациона опрема (трансмитери, убоди термоелемената и манометара, регулациони вентили) и делови цевовода под високим притиском који су изложени корозивном дејству.

„Узимајући и ове елементе у анализу стручно је сагледана оцена нивоа опасности за сваки процесни ток или део постројења. На основу ове оцене произилази да на постројењима производне целине постоје опасне материје довољне масе да би могле, уколико се не придржавају и не предузму мере, довести до негативних последица након неконтролисаног ослобађања у животну средину, било људском грешком или отказом опреме“.

Под редовним радом се подразумева рад у складу са радним упуствима из пројектне документације лиценцора од преко пола века.

Недостајућа документација

Из Иницијативе Одбранимо Теслу позивају све грађане и грађанке града Панчева до дођу на јавну расправу и указују да Извештај од којег зависи здравље и безбедност грађана Панчева, Београда и околине није објављен у локалним штампаним и другим медијима како би сва лица која су у зони утицаја могла да се упознају са истим.

 „Наравно да је шире обавештавање становништва изостало јер си очигледно хтели да изађу у сусрет најпре Промист-у, а не својим грађанима. Посебан је скандал што је је јавна презентација заказана истог дана и у исто време када и сама јавна расправа што не само да није пракса за оваква документа него и преседан“, наводе у Иницијативи.

Напомињу да је  у извештају затамљена листа и количина опасних материја, празни папири уместо детаљно описаних сценарија потенцијалних удеса и инцидената, затамљују се чак и фирме и лица која су учествале у изради и много другог још, што је како подвлаче строго противзаконито.

Необично је и наводе Теслаши, да се умањује потенцијлни ризик резервоара од 15 000 тона, а баве се резервоаром од 5 000 тона.

„Такође и сама потенцијална мерења загађања се позивају на мобилне градске мераче, где није уписано ни да ли су у могућности да мере нова загађења која би обновљени процес производње у Азотари стварао. Посебно је занимљиво и то што је према старом извештају  утицај потенцијалног удеса био 10 км, а сада је 16 км“, пише у саопштењу.

„Додатно, сам извештај прати и недостак пратећих НЕОПХОДНИХ документа као што су сагласнот од МУП-а, дипломе и лиценце лица која су учествала у изради, одлука и објашење због чега су противзаконито цензурисали делове документа. Потпуно је нејасно да ли су то уопште одговарајућа стручна лица која су учествовала у изради ако и лица у самом Министарству“.

Из Инцијативе подсећају да је Промист противправно складиштио вештачко ђубриво у некадашњој Стаклари Панчево. Такође, чињеница је да је покушано прошле године да се провуче и непристоање изради студије процене утицаја на животну средину у дослуху са Покрајинским секретаријатом за урбанизам и заштиту животне средине.

И као најважније, прошле године се показало да Промист не уме да преузме све превентивне мере како би се избегли потенцијални пожари и инциденти. Доказ за то је и сам пожар који се десио у реону Стакларе у којем се складиште минерална ђубрива и редован смрад који је злостављао становнике у непосредној близини.

Постављају и питање зашто се градоначелник или неко из Градског већа није до сада побунио јавно и заложио својим интегритетом и ауторитетом против овог документа.

„Због свега овог горе наведено, не може, а да нас не обузме језа и страх. Једноставно грађани Панчева не желе више да буду таоци прљавих и превазиђених технологија и то у рукама неодоговорних, несавесних, па може се чак рећи и неспособних компанија и лица“, закључују Теслаши.

Услови Министарства

Један други документ Министарства заштите животне средине – одговор на издавање услова за потребе израде плана детаљне регулације целина 8, Петрохемија, Азотара и Рафинерија, датиран на 26. август 2020. године, и запримљен у ЈП Урбанизам 14. септембра 2020. године, у који смо имали увид, приказује следеће податке.

Азотара је приложила Извештај о безбедности и План заштите од удеса из 2016. године. Министарство у документу наводи да на обухвату достављеног плана постоји могућност повећаних последица хемијских удеса услед њихове близине и врсте ускладиштених опасних материја, те издаје посебне услове и мере заштите за сваку фабрику. Напомиње се да су у овим комплексима могући хемијски удеси са токсичним ефектима, ефектима пожара и експлозије и ефектима загађења животне средине, сви са више опасних материја.

У документу се наводи да најгори могући сценарио у Азотари, јесте комплетно пуцање прирубног споја на дну резервоара ФБ-3001, складишном резервоару за амонијак капацитета 15.000 тона. Овај сценарио је преузет из претходног Азотариног извештаја из 2016. године, али га у новом Извештају о безбедности нема.

Објашњава се какве су последице овог сценарија: амонијак -запаљив гас токсичност кат. 3; гас под притиском, расхлађени течни гас токсичност кат. 3; водена животна средина, акутно 1; корозивост коже и корозивно за респираторне органе.

Концентрације које изазивају тренутно или у кратком року смрт у 50 одсто случајева, на раздаљини од 2.900 метара удеса, концентрације опасне по живот и здравље радника када изложеност траје 20-30 минута на раздаљини већој од 1.000 метара удеса. Концентрације опасне по живот и здравље опште популације када изложеност траје од 20 до 30 минута већој од 1.000 метара од места удеса.

Овај удесни сценарио представља удес четвртог нивоа-регионални ниво удеса, а вероватноћа догађања је процењана као мала. Надлежни орган напомиње да је могућа ескалација представљеног удеса и то експлозијом формираног парног облака амонијака, уколико исти достигне доњу границу експлозивности и дође у контакт са извором паљења.

У складу са наведеним Мнинистарство издаје услове ради утврђивања подручја у којима ће се дугорочно сачувати одговорајућа удаљености између објеката у којима је присутна или може бити присутна једна или више опасних материја у количинама које су веће од прописаних и стамбених подручја, јавних простоа као и подручја од посебног значаја ради заштите живота и здравља људи и животне средине.

Уколико се Азотари одобри производња вештачких ђубрива, на снази ће бити следећи ограничавајући услови Министарства.

Први услов гласи:

Потребно је ЗАБРАНИТИ изградњу нових објеката јавне намене, објеката становања и туристичких објеката на простору од 2.900 метара од означене локације најгорег могућег сценарија комплекса Азотара Панчево са обзиром да последице са 50 одсто смртности овог сценарија удеса, обухватају и идентичне зоне сценарија удеса на друга два комплекса.

Други услов гласи:

Потребно је забранити изградњу нових индустријских постојења, са опасним материјама, на простору од 186 метара од означене локације најгорег могућег сценарија комплекса Петрохемија, као и 190 метара од означене локације најгорег могућег сценарија комплекса РНП, услед опасности од домино ефекта хемијског удеса.

Трећи услов гласи:

Потребно је да су свим новоизграђеним објектима на удаљености од 2.900 метара од места хемијског удеса са опасном материјом Амонијак, на локацији Азотаре у Панчеву, буду обезбеђене заштитне маске или изолациони апарати за дисање, за све запослене новоизграђених објеката.

Четврти услов гласи:

Потребно је приликом израде просторних планова и/или разматрања изградње нових објеката у близини наведених севесо комплекса, под повредивом зоном са аспекта хемијског удеса разматрати зону од 10.000 метара од означене локације могућег сценарија хемијског удеса са опасном материјом амонијак, комлекса Азотара у Панчеву, 426 метара од означене локације могућег сценарија хемијског удеса са опасном материјом етилен, комплекса Петохемија Панчево, и 650 метара од означене локације могућег сценарија хемијског удеса са опасном материјом пропилен, комеплекса Рафинерије нафте Панчево.

Пети услов гласи:

Потребно је да услед ефеката хемијског удеса на обухвату овог просторног плана, органи Градске управе у Панчеву, а пре изградње било ког новог објекат у зони од 10.000 метара од обухвата достављеног Плана, израде екстерни План заштите од великог удеса, који је саставни део Плана заштите спасавања у ванредним ситуацијама јединице локалне самоуправе, сходно члану 18. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама.

Шести услов гласи:

Потребно је да сходно наведеној тачки у Плану заштите и спасавања који уређује Градска управа Панчево обезбедити адекватне планове и мере укључујући и техничко-технолошке мере, за евакуацију свих запослених у радној зони која је предмет овог плана, у случају хемијских удеса у року не дужем од 10 минута.

Седми услов гласи:

Потребно је приликом разматрања изграде нових индустријских и других објеката у зони од 10.000 метара од обувата достављеног плана, приликом издавања локацијских и грађевинских дозвола, ОБАВЕЗНО упознати потенцијалне инвеститоре са опасностима хемисјког удеса на односној локацији.

Осми услов гласи:

Уколико органи локалне самоуправе нису у могућности да обезбеде спровођење горе наведених услова, а услед постојеће опасности од великог хемијског удеса на наведеној локацији у Панчеву потребно је размортити ОБУСТАВУ даљег развоја ове радне зоне и одабир локације за нову радну зону (уколико је иста потребна у даљем развоју Панчева), на другој локацији у Панчеву удаљеној не мање од 10.000 метара од локације хемијског удеса са опасном материјом амонијак, комлекса Азотара у Панчеву.

Девети услов гласи:

Сходно ставу 5, чл. 60а Закона о заштити животне средине, оператер је дужан да у случају модификације процеса рада, промене природе или количнине опасне материје или других промена које могу утицати на опасност од настанка хемијског удеса, изврши промене у извештају о безбедности и Плану заптите од удеса и достави Министарству измењена документа пре увођења тих промена. У случају да се измене односе на модификацију постројења или складишта изврши промене у Извештају о безбедности и Плану заштите од удеса и достави Министарству пре спровођења модификација.

Десети услов гласи:

Сходно процењеним последицама удеса на обухвату овог просторног плана могућности есклације удеса са једног комплекса на други (домино ефекат), великом броју и великим количинама опасних материја на комплексима, близини насељних места, као и близини међународног речног коридора реке Дунав, потребно је забранити било какве промене на комплексима Азотаре, Петрохемије и РНП које ће повећати или ризик или последице удеса.

Према подацима који се наводе у документу, ужи центар града Панчева налази се на око 3,5-4,0 км од Азотаре, док се најближе насеље Војловица налази у зони од 350-1000 м, а насеље Топола у зони од 650 м од главних погона ХИП Азотаре. Оба насеља делимично су опасани административним и складиштеним објектима ХИП Азотаре. Улица Спољностарчевачка налази се 300 м ваздушном линијом од главних погона ХИП Азотаре доо. Већина црних сценарија са катастрофалним последицама ограничена је на радијус од 300 м од места акцидента.

 

 

 

Ивана Предић

Subscribe
Обавести ме о

0 Коментари
Inline Feedbacks
View all comments
0
Оставите ваш коментар о овој теми.x
PANpress
%d bloggers like this: