Објекат се гради од 2008. године

Коначно завршетак зграде Завода за јавно здравље Панчево?

Током времена је дошло до слегања зграде због незавршених радова и неодвођења воде од објекта, што доводи до сакупљања воде испод дела темеља и проузрокује оштећења објекта услед сталног слегања

Jaвнa набавкa за Извођење радова на објекту Завода за јавно здравље Панчево, расписана је 28. децембра, а отварање понуда је прво заказано за данас, 24. јануар, али је рок померен због  захтева за додатним појашњењима, и измене конкурсне документације и то до 4. фебруара, у 10 сати.

Реч је о извођењу радова на реконструкцији и доградњи објекта Завода, а процењена вредност набавке је 213.290.857,00 динара.

Критеријум за доделу уговора је најнижа цена, а у случају да две или више понуда имају једнаку најнижу понуђену цену, као повољнија бића изабрана она која понуди краћи рок за извођење радова. Уколико ни након рангирања на основу критеријума за доделу и резервних критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба, пише у конкурсној документацији.

У документима се наводи и да су на објекту завршени грађевински и грађевинско-занатски радови око 70 одсто, радови и опремање хидротехничких инсталација око 50 одсто, радови и опремање електроенергетских инсталација око 30 одсто, радови и опремање ТТ инсталација око 20 одсто, радови и опремање климатизације, вентилације и аутоматике око 25 одсто, радови и опремање централног грејања око 75 одсто. Укупна нето површина објекта износи 2.316,46 м2. Укупна бруто изграђена површина 2.561,87м2, а укупна БГП надземно 1.963,8 метара.

Предвиђена је реконструкција сутерена приземља и спрата, као и сређивање поткровља објекта.

Због промене закона и прописа појавила се потреба за изменом пројекта, односно изменом грађевинске дозволе, која је добијена 06. јуна 2016. године. Разлике у односу на постојеће стање, односно пројекат који је претходно добио грађевинску дозволу су следеће: потребно је направити лифт за особе са инвалидитетом, који није предвиђен претходним пројектом, а по Закону о планирању и изградњи из 2014. године и Правилнику о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осиrурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама од 28. фебруара 2015. је обавезно обезбедити несметан приступ свим особама са инвалидитетом у објектима јавне намене. Овим лифтом се решава прилаз у одељење за санитарне прегледе и запосленима на свим етажама.

Због убацивања лифта неопходно је и изменити распоред просторија и пратећих инсталација на свим етажама, односно реорганизовати преградне зидове и инсталације и променити облик и величину просторија на које се наслања лифт. Уградња лифта подразумева и радове на поткровљу. Покретна платформа – изведена рампа не омоrућава кретање колица – превише је узана на местима окретања. Пошто нема довољно места за извођење рампе која би у потпуности одговарала важећем Правилнику о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осиrурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама од 28. фебруара 2015.године, у наредној фази, а према члану 145 Закона о планирању и изградњи, предвиђа се рушење изведене рампе и постављање покретне платформе.

Прилагођавање тоалета приземља особама са инвалидитетом – два мокра чвора се шире на рачун простора чекаоница за површину потребну за кабину особама са инвалидитетом, према горе наваденом Правилинику и постојећем стању. Мењају се положај преградних зидова и положај и број пратећих инсталација. Просторије за ПЦР – због промене у технологији која је наступила током временског периода од кад је добијена грађевинска дозвола појавила се потреба за новим просторијама које су смештене у приземље на месту просторија за докторе. Просторија за докторе се премешта у просторије које су биле намењене за одмор лабораната. Одмор лабораната се премешта у подрум. Ова измештања подразумевају реогранизацију простора и пратећих инсталација.

Нова саобраћајница – прилазни пут и паркинг завода, уједно и противпожарни прилаз, би се прикључио на постојећу интерну саобраћајницу комплекса. На овај начин омоrућава да објекат функционише самостално, независно од болнице. На месту новопројектоване саобраћајнице се налазе четири дрвета која морају бити уклоњена да би се изградила саобраћајница и паркинг простор. Кишна канализација – ради одвођења кишнице од објекта и пројектовања нове прилазне саобраћајнице и паркинга неопходан је пројекат кишне канализације у оквиру хидротехничких инсталација. Пратећи радови подразумевају разбијање тротоара, па се планира израда новог тротоара око објекта. Замена постојећег напојног кабла – за потребе Завода за јавно здравље Панчево у Панчеву потребно је извршити замену постојећег напојног кабла који је недовољног пресека и уместо њега пројектовати кабл у складу са Условима за прикључак ЕД-а.

Замена постојећих преrрадних гипс-картонских зидова – из противпожарних разлога неопходно је заменити гипс картонске преградне зидове на евакуационим путевима – ходницима. Нови зидови ће одговарати тренутним законима и прописима.

Током времена је дошло до слегања зграде због незавршених радова и неодвођења воде од објекта. Вода се сакупља испод дела темеља и проузрокује оштећења објекта услед сталног слегања. Кад започну радови обавезно је да извођач и надзор тачно утврде последице овог слегања да би се адекватно санирале.

Пре почетка радова је неопходно проверити да ли је дошло до оштећења инсталација и опреме услед вишегодишњег стајања, поправити и/или заменити све неисправно и оштећено. Такође је потребно очистити, поправити и/или заменити све што је током изградње оштећено, испрљано или запуштено временом због некоришћења. На пример, већ постављене керамичке плочице су у већем броју просторија оштећене за време уградње алуминарије и слегања објекта, а прозори су пуни прашине створене током времена, од малтерисања, глетовања и других радова. Фасада је омалтерисана, али не и завршена. На две стране фасаде објекта малтер се лако круни. Непосредно пре почетка радова обавезно је извшити увид у стање фасаде и скинути малтер до термоизолације и поново омалтерисати фасаду на мрежици. Новопројектована укупна нето површина износи 2.328,2Зм2, а укупна бруто изграђена површина 2.668,42м.

Инсталације и прикључење објекта на водовод, канализацију, електро и термотехничке инасталације извршиће се према постојећој грађевинској дозволи. Потребни су нови прикључци: за кишну канализацију и за замену напојних водова пошто постојећи не одговара потребама. Због тешког одржавања уклањају се жардињере на поткровљу и преправљају у хоризонтални олук. У оквиру објекта се предвиђа реорганизација свих инсталација према фазама и увођењу лифта.

Подсетимо, зграда Завода за јавно здравље се гради од 2008. године.

Ивана Предић

0 Коментари
Inline Feedbacks
View all comments
0
Оставите ваш коментар о овој теми.x
()
x
PANpress
%d bloggers like this: