Да ли одборници панчевачког парламента штите грађане од злоупотреба овлашћења представника власти

„Папирната“ борба против корупције

На седницама Скупштине града готово је немогуће чути о борби против корупције и мерама против корупције, а панчевачки парламент не познаје ни добру праксу јавних слушања, нити годишње извештава јавност о реализацији мера за борбу против корупције

Борба против корупције за Владу Републике Србије из 2014. године, била је један од најважнијих циљева, па је тако усвојена Национална стратегија за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године, Акциони план, а основано је и Координацино тело за примену Акционог плана.

Девет година касније, корупција се више готово и не спомиње, како на државном тако и на локалном нивоу, нити се доносе документа који ће спречити корупцију, почев од Националне стратегије која је истекла још 2018. године, до локалних акционих планова.

Међународна организација Транспаренси интернешнел објавила је недавно да је Србија пала за пет места на листи перцепције корупције у јавном сектору. У извештају ове организације за 2022. годину, Србија је на 101. месту међу 180 земаља света и то је најлошији резултат у последњих 11 година.

У складу са Акционим планом за преговарање Србије о чланству у Европској унији поглавље 23, сви градови и општине у Србији су били у обавези да до 30. јуна 2017. године усвоје и примене локалне независне механизме за борбу против корупције – антикорупцијске планове (ЛАП), чији је модел израдила Агенција за борбу против корупције.

Реч је о документу чији је циљ јачање превнентивних антикорупцијских механизама локалних самоуправа, и примене начела владавине права, начела нулте толеранције на корупцију, одговорности, свеобухватне примене мера и сарадње свих нивоа власти, као и начела ефикасности и транспарентности.

Неки од циљева акционог плана јесу: повећана транспарентност у процесу усвајања прописа, разоткривање корупције кроз заштиту узбуњивача, отклоњање ризика од корупције у постојећем систему управљања јавним предузећима на локалном нивоу, повећана транспарентност административних процедура и одговорности и контроле у процесу доделе средстава удружењима грађана и медијима, отклањање ризика од корупције у раду комисија и других органа ЈЛС који су надлежни у области просторног и урбанистичког планирања и изградње, повећање транспарентности поступка и контроле јавних набавки…

Град Панчево усвојио је тај план готово у року – у новембру 2017. године, али тело за примену Локалног антикорупцијског плана није ни формирано. Такође, како је наша редакција писала, већина мера из плана који је истекао 2020. године, није реализована.

Скупштина града Панчева била је одговорна за испуњавање одређеног броја мера, међу којима су: израда Нацрта измена и допуна Пословника Скупштине града у вези са обавезом јавних функционера града (градоначелник, одборници/чланови градског већа) да приликом учествовања у усвајању општих аката известе органе Града и јавност о томе да у области на коју се акт односи имају приватни интерес или корист; доношење општег акта којим се дефинише сукоб интереса (власништво над приватним предузећем , чланство у другим органима управљања, непотизам, кронизам, клијентелизам и сл), лице којем се пријављује сукоб интереса; измена одлуке којом се регулише поступак именовања директора ЈП и ЈКП; усвајање регистра јавне својине, и формирање тела или лица које је одговорно за вођење регистра јавне својине; усвајање акционог плана за унапређење јавног информисања града Панчева; измена Одлуке о образовању комисије за планове и успостављање обавезе и правила поступања са примедбама које надлежна комисија добије у току раног јавног увида о изради просторног, односно урбанистичког плана, које би морале да буду јавне; усвајање интерног оквира Града којим би се успоставила обавеза адекватног укључивања заинтересоване јавности у процес планирања и израде градског буџета, као и обавезу редовне израде Грађанског водича, који на пример ове године није обајвљен, а јавне расправе о буџету се годинама не одржавају.

Антикорупцијски аспект скупштине

Према постојећем правном оквиру, скупштина општине/града је највиши орган који врши основне функције локалне власти и који, према Закону о локалној самоуправи, доноси прописе и друге опште акте. Овим актима, чијим усвајањима њихова примена постаје обавезна на територији ЈЛС, локална представничка тела уређују питања од значаја за функционисање локалне заједнице, што је веома важна функција која мора бити посебно третирана и са антикорупцијског аспекта. Скупштина нема надлежност да креира документе, већ их само усваја, али може код надлежних представника власти да иницира доношење разних мера и одлука.

Након што је Скупштина града Панчева усвојила ЛАП, следећи корак никада није направљен. Процедура предвиђа да је након усвајања Градско веће требало изабрати комисију која би предложила чланове за тело за праћење примене ЛАП, најкасније шест месеци пре рока за реализацију прве мере из ЛАП-а. У Комисију је неопходно именовати представнике органа ЈЛС, локалних невладиних организација и удружења грађана, локалних медија и грађане, као и представнике других органа јавне власти који функционишу у локалној заједници, а који не представљају део система локалне самоуправе. Након што Комисија спроведе процедуру, ранг листу прослеђује Скупштини града, која бира чланове тог тела.

Како бисмо сазнали због чега тело за праћење примене ЛАП-а није формирано, у којој мери су испуњене мере из плана, и зашто није донет нови план с обзиром на то да је претходни истекао 2020. године, послали смо питања Граду Панчеву, али одговоре нисмо добили.

Ипак, како су писали медији те 2017. године, постојала је идеја да то тело буде стално радно тело Скупштине Града Панчеву у којој су требали да седе и представници удружења грађана и струковних удружења, као и појединици који су истакнути у борби против корупције.

Скупштине могу и да иницирају санционисање корпупције, да имају планове интегритета, најзад да у редовном раду буду сервис грађана и раде у њиховом интересу. То се ипак не дешава јер данашње скупштине не реализују јавни, већ партијски интерес, каже за наш портал Зоран Гавриловић, из Бироа за друштвена истаживања – БИРОДИ.

Он додаје да је на делу „папирната“ борба против корупције, јер се акти донесени у циљу борбе против корупције не примењују, те оцењује да и локални антикорупцијски планови у локалним самоуправама, и тамо где су усвојени и где је формирано тело за праћење његове примене, нису заживели.

БИРОДИ је 2021. године објавио Црну листу одговорних градоначеника и градоначелница за неусвајање Локалних антикорупцијских планова (ЛАП) и оснивање независних Локалних антикорупцијских тела на нивоу градова, међу којима се нашао и градоначелник града Панчева.

На седницама Скупштине готово је немогуће чути о борби против корупције и мерама против корупције, а панчевачки парламент не познаје ни добру праксу јавних слушања, нити годишње извештава јавност о реализацији мера за борбу против корупције.

Као што смо писали, у последњем сазиву Скуптшине града Панчева расправе готово и да нема, а „незгодна“ питања углавном постављају одборници Српске радикалне странке (СРС). Они, али и остали опозициони одборници из сазива од 2016. године, указивали су на бројне примере корупције и постављали питања о корупцији у Апотеци Панчево, Азотари, пословању Аутотранспортног предузећа Панчево (АТП) и другим примерима корупције у граду.

Што је транспарентност мања то је корупција извеснија

Према оцени Синише Јанковића, председника Института за борбу против корпуције „Кареја“ из Панчева, корупција је ушла у сваку пору нашег друштва.

„У складу са тим јасно је да постоји у свим локалним самоуправама, па и у Панчеву. Постоји велики број појавних облика корупције, обична и политичка корупција, у јавности позната као висока или системска. Та је врста намењена онима који имају политичку моћ. Грађанима је недоступна, и није видљива. Када кажемо видљива мислимо на начин извршења. Њене последице, супротно од тога, не да су видљиве, већ их већина грађана осећа на својој кожи, сваки дан“, додаје Јанковић и закључује да што је транспарентност мања то је корупција извеснија.

Говорећи о корупцији у граду Панчеву, наш саговорник напомиње да се од грађана крију одлуке које доносе представници власти, и да је приметно да је број учесника на јавним огласима локалне самоуправе за добављаче робе и услуга мали, што говори да је корупција готово извесна.

Подсећа да град Панчево није формирао тело за праћење ЛАП-а, и да од 2017. године, није забележена ни једна изјава представника ЈЛС на наведену тему.

Игнорисање служи да се све незаконито држи што даље од јавности, оцењује Јанковић.

Међутим, чак и да су сви кораци у оснивању и примени ЛАП-а реализовани, Јанковић закључује да би и тада ингеренција и моћ тог тела била минимална, јер политичка воља за борбу против корупције не постоји.

„Ценимо да постоје бројни докази који указују на управо супротно: да постоји политичка воља, али за бављење политичком корупцијом. Због тога је сваки, па и формални вид контроле сувишан“, сматра Синиша Јанковић.

За њега суштинску улогу у борби против корупције не би имао ни Савет за борбу против корупције у оквиру Скупштине Града Панчева.

„Вероватно да би такво тело представљало злоупотребу спречавања корупције, која би се лажно исказивала, док би скривала праву намеру да политичка корупција буде заштићена“, каже активиста Кареје. 

Наш саговорник закључује да ипак документа без подршке грађана ништа не вреде, те да тренутно грађани Панчева, као и грађани свих других градова и села у Србију, немају свест о штетности политичке корупције, те се сходно томе владају.

Ипак, Јанковић закључује да наведено не значи да малобројне антикорупцијске снаге треба да обуставе своје активности, те да је њихов значај непроцењив.

 

”This article is produced within the project Back to Basics – Parliament as a Backbone for the Rule of Law that is financially supported by the European Union. The contents of this publication  are the sole responsibility of Panpress and may in no way be taken to reflect the views of the European Union“.

„Овај текст израђен је у оквиру пројекта: Вратимо се на почетак – Парламент као основа владавине права који је финансиран од Европске уније. За његову садржину искључиво је одговоран Панпрес и та садржина нипошто не изражава званичне ставове Европске уније”.

 

 

 

 

 

Ивана Предић

Subscribe
Обавести ме о

0 Коментари
Inline Feedbacks
View all comments
0
Оставите ваш коментар о овој теми.x
PANpress
%d bloggers like this: