Нова два пројекта јавно-приватног партнерства

Приватни партнери за производњу топлотне енергије и обављање комуналне делатности зоохигијене

На последњој седници Скупштине града Панчева, одржаној 27. децембра 2022. године, усвојени су предлози пројекта за два нова јавно-приватна партнерства. Реч је о пројекту јавно-приватног парнетрства за поверавање обављања комуналне делатности зоохигијене – спровођење мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на територији града Панчева и предлог пројекта за пројектовање, изградњу, управљање и одржавање нових капацитета за производњу топлотне енергије из обновљивих извора енергије у граду Панчеву, у топланама Котеж и Содара користећи технологију топлотних пумпи и геотермалну енергију.

На оба предлога дато је позитивно мишљење Комисије за ЈПП Владе Републике Србије од 25. новембра прошле године.

Скупштина града Панчева је донела 4. фебруара 2022. одлуку о спровођењу поступка ЈПП за поверавање обављања комуналне делатности зоохигијене, којом се град обавезао да изради проедлог пројекта ЈПП и достави Комисији на сагласност, што је и учињено.

У предлогу пројекта наводи се да се уговор са приватним партеном закључује на 10 година. Најважнији циљ пројекта је подизање квалитета пружања комуналне услуге и заштита становништва од заразних болести. Процењена вредност пројекта је 500 милиона динара.

Према пројекту јавни партнер је након што се изабере приватни партнер, у обавези да именује лице за надзорни орган у реализацији јавног уговора, који ће на терену утврђивати испуњеност услова за започињање сваког појединачног ДДД третмана, прати извршавање и оверава запсинике и извештаје о изврешном третману што ће представљати основ за плаћање накнаде приватном парнтеру за извршену услугу.

Накнада коју ће приватни партнер остваритвати за споврођење дезинсекције и дератизације за 10 година би износила укупно 50 милиона динара, која би се исплаћивала месечно.

За услуге сузбијања амброзије, која ће се сузбијати хемијским третманом на 150 хектара процењена је цена од 130.000 динара по хектару.

Одлуку о промени цена комуналних услуга доноси приватни партнер уз сагласност Скупштине града.

Приватни партнер је у обавези да врши услуге дезинфекције од априла до октобра, сузбијање комараца током целе године, тетман крпеља два третмана годишње, систематску дератизацију од априла до новембра.

Циљ пројекта како се наводи подизање квалитета комуналне делатности, успостављање савртеманих метода и техника, сузбијање појаве шетних микорорганизама, инсеката, глодара…

Главни разлози приступања израде пројекта су: немогућност унапређења и одржавања квалитетног и безбедног споровођења мера дезинскеције, дезинфекције, сузбијања амброзије, недовољно финансијских средстава града да инвестира у опрему, и ограничене могућности запошљавања у јавном сектору.

Процена је да је 90,5 милиона динара потребно уложити у опрему и возила за безбедно вршење услуга. Годишњи оперативни трошкови процењују се на 6,1 милион динара, трошкови зарада 16,8 милиона, препарати 14,3 милиона, укупни оперативни трошкови без радне снаге 20,5 милиона. Процењује се годишње на 37,3 милиона.

Процена да ће приливи за спровођење третмана дезинсекције и дератизације износити до 50 милиона дианра и то је максимална фиксна накнада за приватног партнера, док ће приливи за дезинфекцију, сузбијање амброзије и других алергена бити променљиви с обзиром да се врше према налозима јавног партнера.

Уговор може једнострано раскинути јавни парнетр ако приватни партнер не обавља јавне раодве или не пружа јавне услуге према стандардима квалитета за такве радове, како је договорено јавним уговором, ако својом кривицом не започне са извршавањем јавног уговора на време.

Основни разлози за реализацију предлога пројекта за пројектовање, изградњу, управљање и одржавање нових капацитета за производњу топлотне енергије из обновљивих извора енергије у граду Панчеву у топлани Котеж и Содара користећи технологију топлотних пумпи и геотермалну енергију јесте смањење трошкова производње топлотне енергије и повећање сигурности снабдевања и унапређење инфраструктуре за произввдуњу топотне енерегије уз коришћење средстава приватног партнера.

Модернизацију дела система даљинског грејања на територији града потребно је извести на исплатив начин при чему се не очекује да град улаже сопствена средства или подиже кредите.

Процењено је да производна цена топлотне енергије за грађане Панчева треба да буде нижа или једнака тренутној цени и остане фиксна на дуги рок.

Додатна корист од предложеног пројекта је та што се користе обновљиви извори енергије што повећава сигурнсот и смањује зависности од увоза.

Предмет уговора су инсталирање капацитета за производњу топлотне енергије снаге 5,3 MW у топлани Котеж са очекиваном годишњом производњом од 15.900 kW/h, такође и за топлану Содара.

Приватни партнер ће пројектовати, финансирати и постави соларне електране које би производиле електричну енрегију чиме би се заокружио циклус производње са обновљим изворима енрегије.

Рок трајања пројекта је највише 25 година.

 

Редакција

0 Коментари
Inline Feedbacks
View all comments
0
Оставите ваш коментар о овој теми.x
PANpress
%d bloggers like this: