Ревизија сврсисходности пословања осам локалних самоуправа

ДРИ: И Панчево повећало средства за субвенције јавним предузећима, у највећој мери новац за текуће пословање

ЈКП „Младост“ Панчево пример предузећа које не може да послује без буџетске помоћи

Државна ревизорска институција (ДРИ) спровела је ревизију сврсисходности пословања: „Субвенције јединица локалне самоуправе јавним предузећима“. У периоду од 2015. до 2017. године, све јединице локалне самоуправе су јавним нефинансијским предузећима пренеле субвенције у укупном износу од 57,5 милијарди динара, од чега текуће субвенције у износу од 41,1 милијарду динара, а капиталне у износу од 16,4 милијарди динара.

Ревизијом je, на основу успостављених квантитативних и квалитативних критеријума, обухваћено осам локалних власти: Град Београд, Град Крагујевац, Град Суботица, Град Панчево, Општина Смедеревска Паланка, Општина Бор, Градска општина Гроцка, Градска општина Обреновац.

Ових осам локалних власти су у периоду 2015-2017. године, предузећима пренеле субвенције у укупном износу од 41,1 милијарду динара. Након спороведене ревизије утврђено је да су наведене локалне самоуправе одобриле 31 милијарду динара за текуће пословање и покриће губитака јавних предузећа, због чега су смањене могућности за унапређење локалне инфраструктуре.

Такође, како се наводи у извештају, осам ревидираних локалних власти нису планирале у потпуности субвенције полазећи од својих приоритета развоја и смерница за планирање, како би се омогућило њихово ефикасно коришћење. Такође, нису документовале да су програме коришћења субвенција разматрали детаљно, према планираној намени и динамици коришћења субвенција.

„У периоду 2015-2017. године, ревидиране локалне власти повећавале су средства за субвенције и у највећој мери их одобравале за текуће пословање јавних предузећа, као нпр. исплату зарада, заостала дуговања за електричну енергију, неплаћене порезе и
доприносе, отпремнине, покриће губитака и друго. С обзиром на то да су текуће субвенције чиниле три четвртине укупних субвенција, биле су смањене могућности за унапређење развоја локалне инфраструктуре. Такође, постоји ризик да би код четвртине предузећа – корисника субвенција, редовно пословање било угрожено да нису добијали субвенције“, пише у извештају који потписује др Душко Пејовић, генерални државни ревизор.

Без контроле у планирању, коришћењу и извештавању о субвенцијама

Ревидиране локалне власти нису успоставиле адекватну контролу у планирању, коришћењу и извештавању о субвенцијама. Постојећи систем извештавања о субвенцијама јавних предузећа локалним властима није пружао детаљне информације о
трошењу субвенција. Ради унапређења квалитета јавних услуга осам ревидираних локалних власти нису, на одговарајући начин, обезбедиле евалуацију ефеката извршених субвенција, као услов за будуће ефикасно планирање и коришћење субвенција.

У циљу ефикасног планирања и коришћења субвенција, ДРИ је јединицима локалне смаоуправе дала следеће препоруке: да дефинишу јасне и мерљиве смернице за планирање субвенција – које би довеле до смањења субвенција као расхода у буџету; детаљно анализирају програме коришћења субвенција и исто документују – како би јавна предузећа пословала уз смањење субвенција или без њих; успоставе адекватну контролу у планирању, коришћењу и извештавању о субвенцијама.

Поступци ревизије у циљу доношења закључака и препорука, заснованих на налазима, који су утврђени на основу доказа прикупљених током ревизије, изведени су од друге половине марта 2018. године до септембра 2018. године.

Град Панчево је од 2015. до 2107. године дао субвениције у износу од 905 милиона динара (текуће) и 301 милион за капиталне дотације, што је укупно 1.206 милиона.

Београд, Суботица и Панчево су приликом планирања субвенција узимали у обзир донете стратегије и дефинисане стратешке циљеве. Планирали су капиталне субвенције предузећима, која су била носиоци остварења дефинисаних стратешких праваца развоја. Нису се доследно и у потпуности придржавали тих планова јер су изменама Одлука о буџету, током године, капиталне субвенције смањивали или их у потпуности изоставили, док су текуће субвенције повећавали и извршавали, стоји у извештају.

„Нису се придржавали у потпуности приоритета развоја и смерница и нису документовали анализе програма коришћења субвенција. Субвенције, које су субјекти ревизије одобрили корисницима, нису ефикасно употребљене јер су се у највећој мери користиле за текуће пословање и покриће губитака. Субјекти ревизије нису успоставили адекватну контролу у планирању, коришћењу и извештавању о субвенцијама, што ствара ризик да оне нису употребљене на ефикасан начин“, напомиње ДРИ.

Панчево је у периоду од 2015-2017. године планирало капиталне субвенције јавним предузећима за приоритетне области развоја града. У 2015. и 2016. години, субвенције су ЈП и ЈКП у највећој мери дате за текуће пословање, тако да приоритет Стратегије развоја града Панчева – „Унапређење комуналне инфраструктуре на целој територији града“, у том периоду није био у потпуности и приоритет приликом планирања субвенција. Међутим, у 2017. години планиране капиталне субвенције износе 62% укупних субвенција и оне су у највећој мери усмерене за развој комуналне инфраструктуре и јавног градског превоза.

Панчево је Упутством за припрему буџета за 2016. годину навело да износ субвенција у 2016. години треба планирати у складу са политиком расхода за 2015. годину, којом је предвиђено смањивање расхода за субвенције и да се ти расходи планирају у минималном износу (највише до износа који је опредељен буџетом за текућу годину). Упутством су навели да субвенције којима се врши финансирање текућих трошкова предузећа за 2016. годину треба да планирају само за оне трошкове за које постоји образложен писмени захтев предузећа о финансијској немогућности измирења обавеза за које се потражују средства из буџета Града. Представници ДРИ су се уверили да предузећа исти достављају (образложење захтева за обезбеђење средстава из буџета Панчева за 2016. годину. Упутством за припрему буџета за 2017. годину, Град је још детаљније дефинисао планирање средстава за субвенције и навео да је тенденција да расходи за субвенције уопште не буду заступљени у плану.

Раст давања из буџета

Након извршених анализа, истраживања и добијених одговора од лица која су у субјектима ревизије надлежна за праћење рада предузећа, као и одговорних лица из предузећа, утврђено је да се посебни програми за коришћење субвенција у највећој мери не анализирају на одговарајући начин, већ се само проверава усклађеност са Одлуком о буџету (и изменама Одлуке), у смислу финансијских износа средстава и усклађеност са прописима са аспекта правилности пословања. Два од осам субјеката ревизије (Београд и Панчево) су доставила документоване доказе о извршеној анализи посебних програма пре одобрења истих. Међутим, достављени докази не представљају суштинску анализу посебних програма (Панчево је доставило извод из бележака са састанка из 2014. године, а Београд документацију у вези усаглашавања надлежних секретаријата за планирање буџета за 2016. и 2017. годину за ЈКП ГСП Београд). Представници осталих субјеката ревизије су, такође, навели да анализирају посебне програме, али исте нису документовали.

У складу са датим препорукама ДРИ, jавна и јавнокомунална предузећа Панчева су донела у току 2016. године Посебне програме за коришћење субвенција за 2017. годину.

Током ревизије уочено је да Панчево, поред ЈКП „Зеленило“ и ЈКП „Хигијена“, у осам насељених места има формирана предузећа за обављање комуналне делатности на својој територији (ЈКП насељена места). У ревидираном периоду, уз остала давања из буџета у износу од 95 милиона динара, ЈКП насељених места, пренете су и субвенције у износу око 60 милиона динара. Такође, код поменутих предузећа утврђен је раст осталих давања из буџета из године у годину (2015 – 27,7 милиона дин; 2016 – 30,4 милиона дин и 2017 – 36,8 милиона дин).

Предузећа ЈКП ВиК која су добила капиталне субвенције (Београд, Суботица, Панчево и ГО Обреновац) и користила их за развој и унапређење локалне инфраструктуре, обезбедила су и боље задовољење грађана основним животним потребама, што смо и утврдили на основу процената прикључених домаћинстава. Приметно је да су код свих субјеката ревизије капиталне субвенције у 2017. години имале тенденцију смањења.

ДРИ је утврдио и да у укупно извршеним субвенцијама, у ревидираном периоду, субвенције дате за јавни превоз имају највеће учешће, око две трећине укупних субвенција.

ЈКП „Аутотранспортно“ Панчево је добило субвенције за јавни превоз по корисницима, за период 2015-2017. године, у износу од 402 милиона за текуће, односно 142 за капиталне дотације.

Поређења ради, ГАС Крагујевац је за исти период добио само 237.146 милиона динара.

У периоду 2015. – 2017. године, АТП-у су пренете субвенције у износу од 544 милиона динара, што чини 45 % укупно датих субвенција из буџета Града. У 2015. години, из буџета Панчева за ово предузеће планиране су субвенције у износу од 234.000 хиљада динара. Средства су планирана за зараде и трошкове пословања, а износ од 34.000 хиљаде динара планиран је за капитално улагање у набавку нових возила. Текуће субвенције су извршене у целости, док набавка нових аутобуса није извршена. Неутрошена средства за набавку нових аутобуса, планирана су Одлуком о буџету за 2016. годину и у истој години су реализована, када је купљено 12 нових возила.

У 2017. години овом предузећу су пренете капиталне субвенције у износу од 97.616 хиљада динара за куповину нових и половних аутобуса.

„Истичемо да је ЈП планирало набавку 10 половних возила са погоном на компримовани природни гас у циљу задовољења потреба превоза путника у наредних десет година, постизању вишег нивоа безбедности саобраћаја, додатног унапређења квалитета услуга и очувања поверења корисника. Такође, у програму пословања су нагласили да при куповини аутобуса посебну важност има очување животне средине, па је куповина возила са погоном на земни гас, који као еколошки прихватљиво погонско гориво, омогућава реализацију еколошких стандарда Европске уније. Према подацима финансијских извештаја (биланс успеха) преузетих са сајта АПР-а, утврђено је да учешће субвенција у пословним приходима предузећа износи 22%“.

Један од циљева ревизије је био и утврђивање да ли су субјекти ревизије и на који начин, проверавали задовољство грађана квалитетом пружања комуналних услуга од стране вршилаца комуналних делатности.

Тако нпр. у Панчеву добијена је евиденција броја пријављених проблема у „Систему 48“. Највећи број захтева је упућено комуналној инспекцији. Примљени захтеви се прослеђују надлежним ЈКП или службама градске управе. Чињеница да се број пријављених проблема повећавао и да се највише притужби грађана односило на комуналну делатност, указује на потребу изјашњавања корисника комуналних услуга о квалитету пружања тих слуга.

ЈКП Младост Панчево не може да послује без субвенција

Студија је показала да нека предузећа су у свом пословању исказала добит искључиво захваљујући примљеним субвенцијама, а друга предузећа су и поред примљених субвенција пословала са губитком. То указује на чињеницу, како наводе у ДРИ, да предузећа своје пословање у великој мери ослањају на субвенције, а мање на уштеде унутар самих предузећа и тржишно пословање.

Као илустративни пример предузећа чије пословање у највећој мери зависи од субвенција, наведено је ЈКП „Младост“,Панчево, које је у ревидираном периоду добило субвенције у укупном износу од 265 милиона динара: 2015. године укупно 90.499, у 2016. години предузеће је добило 87.748 динара, а 2017. године 87.168 динара.

Учешће текућих субвенција предузећа у структури укупних је 92 одсто, док капиталне учествују са 8 одсто. У периоду 2015-2107. године, учешће субвенција у пословним приходима предузећа износи 79%, што указује да предузеће не може да послује без истих.

Заједничко за све локалне самоуправе, како се наводи у извештају ДРИ, је да систем контроле над субвенцијама није адекватно успостављен, због чега постоји ризик да субвенције нису ефикасно употребљене. Неадекватна контрола субвенција присутна је од фазе планирања до фазе извештавања. Адекватни контролни механизми нису у потпуности успостављени, ни у јавним предузећима, нити код субјеката ревизије, зато што: је систем извештавања о субвенцијама, формалне природе и ретко доприноси ефикасности у планирању и извршавању субвенција; евалуација ефеката извршених субвенција, као предуслов за будуће ефикасно планирање и извршавање, не ради се доследно и систематски; се процес активности у вези субвенција (планирање, реализација, контрола и извештавање), унутар субјеката ревизије, обавља по различитим организационим деловима субјекта ревизије, због чега је потребна ефикасна координација.

Постојећи систем извештавања о субвенцијама није допринео ефикасном планирању и коришћењу субвенција. Илустративни примери када субјект ревизије има податаке о извршењу дефинисаног програмског циља ЈКП “АТП”, Панчево. ДРИ је проверавао да ли су извршени програмски циљеви, за чије извршење су додељене субвенције. У Извештају о учинку за 2016. годину, за Програмску активност – Јавни превоз, наведена је планирана вредност броја полазака радним даном и остварена вредност. Из Извештаја се види да је циљ за који су ЈКП “АТП” Панчево додељене субвенције извршен, са образложењем одступања од циљне вредности.

 

 

Ивана Предић

0 Коментари
Inline Feedbacks
View all comments
0
Оставите ваш коментар о овој теми.x
()
x
PANpress
%d bloggers like this: